Bericht geplaats op: 01-02-2014
Algemene voorwaarden De Leyens | fitness- & racketcenter
 
Artikel 1. Definities
De ondernemer: De Leyens B.V., Saloméschouw 154, 2726 JX Zoetermeer, hierna te noemen De Leyens. De consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot sport of fitnessactiviteiten. Sport en fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst. Lidmaatschapsovereenkomst: overeenkomst tussen ondernemer en consument ter zake van sport & fitness.
 
Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende fitness, racketsporten en groepslessen die tussen De Leyens en de consumenten worden gesloten.
 
Artikel 3. Het aanbod
1. Het aanbod van De Leyens wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door De Leyens aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
2. Voordat het aanbod wordt uitgebracht vult de consument een medisch vragenformulier in dat hem door De Leyens ter beschikking is gesteld.
3. Het aanbod omvat ten minste: 
- de vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen; 
- de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5; 
- de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden; 
- de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten; 
- de kosten voor het abonnement en op welk moment de kosten mogelijk door De Leyens op grond van artikel 7 jaarlijks verhoogd kunnen worden. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten; 
- de wijze van betaling en de betalingstermijn; 
- de periode van de overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en, 
‐ het (huishoudelijk) reglement, de huisregels.
4. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.5. Het aanbod gaat schriftelijk of elektronisch vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden
 
Artikel 4. De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod.
2. De overeenkomst is strikt persoonlijk.
 
Artikel 5. Bedenktijd
Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de overeenkomst, heeft de consument demogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroeping recht eindigt eerder indien (en op het moment dat) de consument gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten. 
 
Artikel 6. Duur en beëindiging
1. De Leyens biedt de consument ten minste de keuze uit: 
- een maandovereenkomst 
- een overeenkomst van langere duur, zijnde 12 of 24 maanden. 
De overeenkomst is na einddatum opzegbaar met inachtneming van een volle kalendermaand.
2. De overeenkomst dient schriftelijk of, indien de overeenkomst digitaal is aangegaan, digitaal of schriftelijk te worden opgezegd minimaal 1 maand voor einddatum.
3. Tussentijdse opzegging bij overeenkomsten van 12 of 24 maanden door de consument is mogelijk indien: 
- de consument een ander woonadres krijgt en het, als gevolg van de toegenomen reistijd voor de consument, niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Van een dergelijke toegenomen reistijd is in ieder geval sprake als de woonplaats van de consument meer dan 15 km verder is dan de oorspronkelijke woonplaats of als sprake is van een verdubbeling van de reistijd. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen dan is van deze situatie geen sprake. 
- het voor de consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Deze opzegging dient schriftelijk of, indien de overeenkomst digitaal is aangegaan, digitaal of schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Bij een opzegging als bedoeld in dit artikellid is De Leyens gerechtigd om de abonnementskosten over de verstreken abonnementsperiode te her berekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende (hogere) abonnementskosten.
4. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in art. 6.3 bestaat er voor de consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.5.Tussentijdse opzegging door De Leyens is met onmiddellijke ingang mogelijk indien: 
- de consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of, 
- de consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens De Leyens of jegens een contractant (lid) van De Leyens. Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door De Leyens aantoonbaar geleden schade. 
6. Indien De Leyens zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door De Leyens mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.
 
Artikel 7. Prijs en prijswijzigingen
1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
2. Eventuele prijsverhogingen worden door De Leyens 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de consument het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het resterende abonnementsgeld wordt terugbetaald.
4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als een prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 3. 
 
Artikel 8. Verplichtingen van de ondernemer
1. De Leyens staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst.
2. De Leyens onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
3. De Leyens staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
4. De Leyens zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
5. De Leyens zal zich minimaal houden aan het kwaliteitsprotocol van Fit!vak, te weten: “Lerf Basis” (vindplaats:www.keurmerkfitness.nl), waaronder ook het dopingconvenant.
6. De Leyens treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van consumenten maar aanvaardt behoudens gebleken tekortkoming geen aansprakelijkheid ter zake.
 
Artikel 9. Verplichtingen van de consument
1. De consument houdt zich aan de door De Leyens gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement. Zie ook artikel 6 lid 5.
2. De consument dient een medische contra-indicatie voor fitness te melden aan De Leyens.
3. De consument dient de aanwijzingen van De Leyens c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de consument niet bekend is. Indien de consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten dan dient hij dit aan De Leyens kenbaar te maken, zodat De Leyens uitleg kan geven.
4. Het is de consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed van drank, drugs, medicijnen of dopinggeduide middelen is.
5. Het is de consument niet toegestaan te roken in De Leyens.
6. De consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan De Leyens mede te delen. 
 
Artikel 10. Tussentijdse wijzigingen
1. De Leyens kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. De Leyens zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.
2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de consument heeft de consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Het resterende abonnementsgeld wordt terugbetaald.
 
Artikel 11. Bewijs van deelname
1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en na overhandiging van een kopie van een recent legitimatiebewijs, ontvangt de consument een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname bestaat uit een kaart met magneetstrip die onder andere wordt gebruikt voor registratie van het bezoek.
2. Indien de kaart verloren is gegaan of is beschadigd dan kan een nieuwe worden aangevraagd. De Leyens is gerechtigd hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen. 
 
Artikel 12. Betaling
1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen. Betalingen per automatische incasso wordt per maand bij vooruitbetaling geïnd. Contante betaling of betaling per factuur is slechts mogelijk voor de overeengekomen contractperiode bij vooruitbetaling.
2. Bij niet tijdige betaling is de consument van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door De Leyens schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is De Leyens gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is De Leyens bevoegd om de consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.
4. Indien de consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is De Leyens bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen. De Leyens zal, als blijkt dat contributie niet inbaar is zoals overeengekomen, haar gerechtsdeurwaarder de verschuldigde contributie tot einddatum laten vorderen.
 
Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. De Leyens is tegenover de consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van De Leyens komt. De Leyens is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover De Leyens maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.
2. De Leyens zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van De Leyens is beperkt tot het bedrag waarvoor de ondernemer aanspraak kan maken op een uitkering van de verzekeringsmaatschappij met een maximum van 1.250.000,- euro per gebeurtenis.
3. De consument is tegenover De Leyens aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de consument komt.
4. De Leyens aanvaard geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot gezondheidsklachten als gevolg van het gebruik van zonnebanken.
 
Artikel 14. Klachten
1. De Leyens beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.
2. De consument dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, bij De Leyens in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest.
4. De Leyens beantwoordt de door de consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt De Leyens binnen zeven dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 
Artikel 15. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.
 

 

Copyright © 2018. Alle rechten voorbehouden